REGULAMIN KLUBU BLU FITNESS

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, PL. KOŚCIUSZKI 5 LOK. 3/4

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów klubu BLU FITNESS.

  §1

 1. Z usług klubu mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet, system zewnętrzny, wniosą jednorazową opłatę lub korzystają z wejściówki typu free pass.
 2. Ceny karnetów, wejść jednorazowych, treningów personalnych i innych usług świadczonych przez klub, a także wszelkich zniżek i promocji reguluje aktualny cennik.
 3. Każda osoba, która przebywa na terenie Klubu musi posiadać ważny karnet. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić Klub w trybie natychmiastowym. Każdy karnet określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Klubu w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w Klubie poza wyznaczonymi warunkami.
 4. Otrzymanie karnetu jest równoznaczne z wykupieniem jednorazowego wejścia lub wybranego karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem, podpisaniem akceptacji regulaminu przez Klienta, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia. Klient, który korzysta z Klubu lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
 5. Klienci podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.
 6. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klubu o zmianie danych osobowych.
 7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
 8. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
 9. Trener ma prawo nie wpuścić klienta do Klubu na zajęcia, których wcześniej nie opłacił:
 10. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Klubu lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów.
 11. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Klienta na zajęciach.
 12. Z zajęć grupowych oraz siłowni mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 rok życia oraz młodsze za piśmienną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 13. Osoby z problemami zdrowotnymi/panie w ciąży przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego.
 14. BLU - KLUB FITNESS informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Klient taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.
 15. Klienci klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 16. Cena karnetu nie obejmuje ubezpieczenia od NNW

 

§2

 

 1. W trosce o wygodę i bezpieczeństwo ćwiczących liczba miejsc na zajęciach grupowych jest ograniczona.
 2. W klubie obowiązują zapisy na zajęcia.
 3. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w Klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 4. Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 5. Trener w BLU - KLUB FITNESS prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 6. Rezerwacja miejsca na zajęcia jest możliwa po rejestracji klienta, która odbywa się w recepcji klubu, przez system online na stronie www.blu-fitness.pl w zakładce „grafik” bądź przez aplikację.
 7. W trakcie rejestracji klient podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, telefon, datę urodzenia oraz adres. Dane te są weryfikowane przez pracownika recepcji na podstawie dowodu osobistego klienta.
 8. Kwestię ilości możliwych rezerwacji i/lub ilości dni, na jakie można do przodu dokonywać zapisów itp. regulują aktualne ustawienia systemu rezerwacyjnego.
 9. Rezerwację zajęć można odwoływać korzystając z panelu klienta na stronie blu-fitness.pl (zakładka grafik) lub przez aplikację, przy czym rezygnacja z zapisu możliwa jest do 2 h przed rozpoczęciem danych zajęć.
 10. W wypadku, kiedy klient nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo zmienić termin rezerwacji. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest do 3 h przed terminem treningu. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 2 h przed terminem zajęć nie mają prawa do zmiany terminu w tym trybie.
 11. BLU - KLUB FITNESS zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dany trening, polegające na tym, że klient wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy. Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
 12. Na zajęcia mogą wejść osoby niezapisane na nie, o ile pozwoli na to pozostająca liczba miejsc wolnych. O miejscu na treningu decyduje kolejność przybycia do klubu. Dodatkowo pierwszeństwo przysługuje osobom z ważnymi karnetami.
 13. W związku z nieodwoływaniem rezerwacji przez zapisane osoby i blokowaniem tym samych wejścia klientom z listy rezerwowej, klub wprowadza kaucje za zajęcia (20 zł za każdą rezerwację) – dla karnetów typu OPEN oraz Użytkowników Systemów Zewnętrznych.
 14. System rezerwacyjny automatycznie ściąga wejścia osobom, które zarezerwowały zajęcia i nie przyszły na nie. Aby odzyskać wejście, należy skontaktować się z kierownictwem Klubu.
 15. Zajęcia grupowe prowadzone są dla minimum 3 osób. W przypadku jednej lub dwóch osób chętnych – zajęcia są odwołane.
 16. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji godzin zajęć grupowych w okresie letnim i świątecznym.

 

§3

 

 1. Każdy z klientów klubu ma przypisaną kartę członkowską.
 2. Karta jest imienna i nie może być przekazywana innej osobie. Weryfikacja tożsamości użytkownika karty dokonywana jest na podstawie zdjęcia znajdującego się w systemie rejestracyjnym klubu lub dowodu osobistego (ewentualnie innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość).
 3. Nowy klubowicz zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty administracyjnej (związanej z wprowadzeniem osoby do systemu i przypisaniem jej unikatowej karty członkowskiej) w wysokości 19 PLN.
 4. Kartę członkowską należy mieć przy sobie za każdym razem, gdy przychodzimy do klubu.
 5. Kartę należy oddać pracownikowi recepcji każdorazowo przy wejściu do klubu i odebrać ją przy wyjściu.
 6. Zgubienie lub zniszczenie karty członkowskiej wiąże się z koniecznością wystawienia jej duplikatu o wartości 19 PLN.
 7. Karnet jest czasowy i utrzymuje ważność przez 4 tygodnie (28 dni) od daty jego zakupu (wyjątek stanowi karnet roczny z comiesięczną opłatą abonamentową).
 8. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega, iż może być nieczynny lub skrócić godziny otwarcia w okresie świątecznym oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
 9. W przypadku posiadania karnetu „siłownia happy hours” (patrz aktualny cennik) osoba, która przedłuży swój czas pobytu w klubie o więcej niż 10 minut, jest zobowiązana do wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 5 PLN przy wyjściu z klubu.
 10. Klienci korzystający z siłowni proszeni są o takie zaplanowanie treningu, aby skończyć go co najmniej 15 minut przed zamknięciem klubu (patrz: aktualne godziny otwarcia klubu).
 11. Osoby korzystające z usługi treningów personalnych zobowiązane są do posiadania aktywnego karnetu na siłownię oraz akceptacji osobnego regulaminu regulującego kwestię treningów.
 12. Posiadacze karnetów OPEN STUDENT i OPEN SENIOR mają ograniczony dostęp do siłowni w dniach od poniedziałku do czwartku (wejście do klubu w celu treningu na siłowni możliwe jest w godzinach 6:00 – 15:00). Posiadacze karnetów zniżkowych mogą korzystać tylko z porannych zajęć grupowych od poniedziałku do piątku.
 13. Ze zniżkowego karnetu STUDENT może korzystać osoba poniżej 26. roku życia posiadająca ważną legitymację studencką lub uczniowską.
 14. Ze zniżkowego karnetu SENIOR może korzystać osoba, która ukończyła 60. rok życia i posiada aktualną legitymację seniora.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych dotyczących w szczególności grafiku, instruktorów, godzin i dni otwarcia klubu itp.

 

§4

 

 1. Teren Klubu jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 2. BLU - KLUB FITNESS informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Klubu nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 3. Na terenie klubu obowiązuje obuwie sportowe z czystą podeszwą – bezwzględnie należy mieć ze sobą obuwie na zmianę. Dla utrzymania czystości w okresie jesienno-zimowym klubowicze mogą być proszeni o zmianę obuwia przy drzwiach wejściowych.
 4. Kluczyk do szafki należy pobrać przy wejściu do klubu zostawiając w depozycie kartę członkowską. Osoby korzystające z wejścia jednorazowego lub wejściówki typy free pass zobowiązane są do zostawienia na recepcji innego, dowolnego depozytu, który zapewni zwrot pobranego klucza do szafki.
 5. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub nieoddania kluczyka zostanie pobrana opłata w wysokości 30 zł na pokrycie kosztów związanych z wymianą zamka, breloczka oraz kluczyka.
 6. Rzeczy osobiste na czas ćwiczeń klienci mają obowiązek zostawić w szatni, w zamykanych szafkach. Przedmioty osobiste o szczególnej wartości należy zdeponować w specjalnych szafkach znajdujących się na recepcji klubu.
 7. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na klucz szafkach, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Klient deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na klucz w szafce), mimo zaleceń ze strony Klubu. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 8. Zostawione przez klientów rzeczy są przechowywane w klubie przez 10 dni, a następnie oddawane potrzebującym lub utylizowane.
 9. Każdy z ćwiczących powinien posiadać własny ręcznik (przyniesiony z domu lub zakupiony na recepcji klubu).
 10. W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz środków dopingujących.
 11. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 12. Na salach do zajęć grupowych oraz na terenie siłowni zabrania się spożywania pokarmów.

 

§5

 

 1. Klienci klubu zobowiązani są do zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania. W przypadku rażących naruszeń tych zasad klub zastrzega sobie prawo do wyproszenia niewłaściwie zachowującej się osoby oraz ustanowienia zakazu korzystania z usług klubu. Za dewastację rzeczy należących do klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klient odpowiadał będzie prawnie i finansowo.
 2. W BLU FITNESS nie tolerujemy chamstwa i braku higieny, seksizmu, rasizmu, homofobii oraz dyskryminacji mniejszości wyznaniowych. Klub to miejsce rekreacji, realizowania swoich pasji i życiowych celów, dlatego unikamy w nim problematycznych rozmów o polityce, klubach piłkarskich i religii. Chcemy, aby nasz klub tworzyli ludzie otwarci, uśmiechnięci, pełni optymizmu i energii do działania. Osoby, które nie będą w stanie zaakceptować i uszanować zasad tutaj panujących, zostaną skreśleni z listy klubowiczów.
 3. Klient powinien przestrzegać zasad instrukcji użytkowania znajdujących się w klubie urządzeń i sprzętów, które podawane są do wiadomości przez instruktorów/ trenerów.
 4. Po każdym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 5. Klient klubu powinien powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia klubu, jak również zniszczenia jego pomieszczeń.

 

§6

 

 1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zdjęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Klient zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Klubem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 2. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Klubu bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Klubu, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 3. Osoba, która jest klientem klubu, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§7

 

 1. Każdy klubowicz ma prawo do:
 1. darmowego, godzinnego treningu wprowadzającego na siłownię oraz doradztwa w zakresie typu treningów, rodzaju zajęć oraz ich intensywności.
 2. korzystania z darmowego parkingu oraz wi-fi.
 3. uczestniczenia we wszystkich eventach organizowanych przez klub oraz zniżkowych biletów wstępu na te imprezy, o ile takowe są wymagane.
 4. korzystania z okolicznościowych prezentów i niespodzianek, darmowych degustacji, konsultacji i treningów cyklicznie organizowanych przez klub.
  1. Klienci, którzy zadeklarowali regularne członkostwo w klubie, mają prawo do specjalnych profitów: możliwości zawieszania karnetów oraz comiesięcznej darmowej konsultacji z trenerem wraz z analizą składu ciała.
  2. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: www.blu-fitness.pl

 

§8

 

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
 4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
 6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
 8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 

§9

 

 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi BLU - KLUB FITNESS stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
 2. Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
 3. BLU - KLUB FITNESS dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: [link do procedury realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego]
 4. Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
 5. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

 

§10

 

 1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 20.04.2021 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów.
  1. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1,
  2. BLU - KLUB FITNESS zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego,
  3. osoby chcące korzystać z obiektu rekreacyjnie nie będą obsługiwane,
  4. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym,
  5. przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d stan faktyczny uprawiania "sportu wyczynowego", "współzawodnictwo sportowe", "korzystanie z zajęć sportowych" lub "wydarzeń sportowych",
  6. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów,
  7. w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu,
  8. klientowi, któremu BLU - KLUB FITNESS nie jest w stanie świadczyć usług od 20.04.2021 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:
  9. iż są one realizowane zgodnie z § 10, 1, a-f,
  10. są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności,
  11. w przypadku zajęć sportowych, Klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w § 10 realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

 

 

 

 

Instagram

BLU na Instagramie